Výsledek hledání pro výraz
Euro

Licenční podmínky

Licenční podmínky použití produktů

Licence se vztahuje na jeden zakoupený produkt, tj. každá jedna licence je platná pro jeden produkční web (eshop/doménu).

Platnost licence je časově neomezena a je sjednána na dobu neurčitou.

Vlastník autorských a duševních práv je tvůrce produktů a náleží dodavateli produktu jakožto tvůrci produktu. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Odběratel může používat pouze tolik produktů/licencí, kolik řádně zaplatil dle sjednaných podmínek. Produkty a licence je možné používat dle sjednaných podmínek.

Dočasný provoz jednotlivých zakoupených produktů je možný i na testovacích Pc vlastníka licence, či na testovacím e-shopu po dobu nezbytně nutnou pro testování (maximálně však 30 dní, poté musí být produkt odstraněn). Testovací web je odběratel povinnen nahlásit dodavateli e-mailem na e-mailovou adresu info@nopcommerce.cz bez zbytečného odkladu.

V ceně licence je zahrnuta 6ti měsíční podpora a aktualizace zdarma. Pokud odběratel požaduje aktualizace/podporu i po této době, je nutno zakoupit produkt znovu. V ceně nejsou zahrnuty dodatečné a individuální úpravy, dodatečné služby související s provozem produktu.

Odběratel nemůže nabídnout, poskytnout, prodávat, kopírovat, vystavovat ke stažení, ani žádným dalším možným způsobem nabízet produkt třetím osobám zdarma ani za úplatu.

Produkt může být použit pouze v souladu s obchodními podmínkami.

Dodavatel má právo na kontrolovat dodržování licenčních a autorských práv.

V případě zásahu odběratele do zásahu autorských práv, má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Splatnost smluvní pokuty se řídí doručením výzvy k úhradě smluvní pokuty a to do 10ti pracovních dní od doručení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu škody vzniklé zásahem do autorských práv, která vznikla tvůrci. A to zejména zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití produktu a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv, včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Pokud objednatel poruší licenční ujednání, bude tvůrce požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. a trestního zákona č. 140/1961 Sb. poskytnutý produkt požívá jejich ochrany.