Výsledek hledání pro výraz
Euro

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

internetového obchodu www.nopcommerce.cz, provozovaného společností nopShop Solutions s.r.o., se sídlem Dukelská 673, 391 02 Sezimovo Ústí, Česká republika, IČ: 08950709, DIČ: CZ08950709, číslo účtu: 2301770470 / 2010 (FIO), IBAN: CZ9420100000002301770470, SWIFT: FIOBCZPPXXX, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29675, (dále jen Poskytovatel).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z licenční smlouvy k prodeji software uzavřenými mezi poskytovatelem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u poskytovatele objednala software.
 3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě poskytovatelem potvrzené elektronické objednávky software (v případě, že je předmětem smlouvy software).
 2. Smlouva mezi poskytovatelem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY PLACENÍ A DODÁNÍ

 1. Platbu za software lze provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, přičemž platební informace budou klientovi zaslány na jeho emailovou adresu.
 2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle poskytovatel klientovi daňový doklad, kterým bude potvrzeno přijetí platby. Zároveň s tím zpřístupní poskytovatel klientovi stažení příslušného modulu.

IV. PODMÍNKY PRO SOFTWARE

 1. Poskytovatel licenční smlouvou o prodeji software poskytuje klientovi oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci). Licence se poskytuje jako nevýhradní. Jednu licenci lze použít výhradně pro 1 doménu, resp. 1 internetový obchod.
 2. Časový a teritoriální rozsah udělení licence je neomezený, není-li výslovně sjednáno omezení časového a teritoriálního rozsahu poskytnuté licence.
 3. Součástí ceny dodaného software je rovněž případná aktualizace příslušného software, a to po dobu 12 měsíců ode dne, kdy poskytovatel klientovi zpřístupnil stažení příslušného software. Aktualizace zakoupeného modulu bude klientovi k dispozici vždy po předchozím vyžádání u poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, po dobu 12 měsíců od zakoupení příslušného software, informovat klienta o budoucích změnách (prostřednictvím aktualizací) jím objednaného software a to prostřednictvím webových stránek www.nopcommerce.cz.
 4. Klient bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady dodaného software vzniklé jeho nesprávným použitím či jakýmkoli zásahem (klienta či třetích osob - dále jen neautorizovaný zásah) do zdrojového kódu zakoupeného software. Klient bere dále na vědomí, že takovým neautorizovaným zásahem do zdrojového kódu pozbývá právo vytýkat případné vady dodaného software (tzn. taková reklamace, bude vždy zamítnuta), jakož i právo požadovat zpřístupnění případných aktualizací příslušného software.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Je-li klient spotřebitelem, pak bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu (tj. i software), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 2. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (tj. z vad software) je:
 • 12 měsíců v případě, že je klientem spotřebitel;
 • 6 měsíců v případě, že je klientem podnikatel.
 1. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 2. Klient uplatní reklamaci u poskytovatele elektronicky na emailové adrese info@nopcommerce.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 3. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude poskytovatel povinen reklamaci posuzovat, přičemž se má za to, že vada nebyla vůbec oznámena.
 4. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné (kratší) lhůtě.
 5. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží poskytovateli.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Poskytovatel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi poskytovatelem a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na poslední známé adresy.

X. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že software jemu poskytovaný je určen výhradně pro něj a nesmí jej postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2020. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.

V Sezimově Ústí dne 14.2.2020